Hypotheken

Bent u een starter op de huizenmarkt? Of misschien gaat u binnenkort verhuizen? Vergeet niet om op tijd na te denken over uw hypotheek! Bij Van Zessen bent u verzekerd van verstandig en onafhankelijk advies. Samen bekijken we wat het beste is voor uw situatie.

Financieringsvoorbehoud bij aankoop woning zeker nu belangrijk!


De gevolgen van het coronavirus zijn groot. Zeker op dit moment adviseren wij u om bij de aankoop van een woning extra aandacht te besteden aan het opnemen van een financieringsvoorbehoud.

Koopovereenkomst
Indien koper en verkoper van een woning het met elkaar eens zijn over de prijs en de datum waarop het pand geleverd zal worden, zal er een “voorlopige koopovereenkomst” worden afgesloten. De term “voorlopig” leidt in de praktijk wel eens tot misverstanden. Wij lichten deze term daarom onderstaand toe.

Wettelijke bedenktijd
Op grond van de wet heeft een koper een bedenktijd van drie dagen. Deze bedenktijd begint te lopen om 00.00 uur van de dag nadat de koper een exemplaar heeft ontvangen van de door hem en verkoper ondertekende koopovereenkomst van de woning. Van deze drie dagen moeten er minimaal twee dagen werkdagen zijn. Binnen deze termijn hoeft de koper zijn niet te motiveren waarom hij tot ontbinding van de koop wil overgaan. Wel moet de koper ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn heeft bereikt. Het is voor de koper belangrijk dat hij zo nodig kan bewijzen dat deze ontbinding tijdig heeft plaatsgevonden. Alleen een “telefoontje” is af te raden.

Voorbehoud bouwkundige staat
Vooral bij de koop van een oudere woning kan een voorbehoud van de bouwkundige staat verstandig zijn. Voor een koper is niet altijd te zien of de woning gebreken heeft die niet met het blote oog te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan fundamenten die bezig zijn te verzakken of aanwezigheid van asbest.

De koper kan daarom een voorbehoud maken dat de koop alleen doorgaat indien na een bouwkundige keuring blijkt dat de kosten van noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een vooraf tussen koper en verkoper overeengekomen en vastgelegd bedrag niet te boven gaan. In de koopovereenkomst wordt dan opgenomen binnen welke termijn deze bouwkundige keuring moet plaatsvinden.

Voorbehoud financiering
Een volgend en belangrijk voorbehoud betreft de financiering. De meeste mensen die een woning kopen zullen hiervoor een lening moeten afsluiten. De meeste kopers doen hiervoor een beroep op een onafhankelijk financieel adviseur. Deze kan niet alleen een goede vergelijking maken van de voorwaarden en rentes zoals de verschillende banken die hanteren, maar ook de contacten tussen consument en financiële instelling verzorgen.
Het financieringsvoorbehoud houdt in dat, indien de koper binnen een bepaalde termijn niet op marktconforme voorwaarden een passende geldlening kan afsluiten, de koopovereenkomst zonder kosten kan worden ontbonden.

Is dit voorbehoud niet gemaakt en kan de koper door de gewijzigde omstandigheden toch de benodigde financiering niet rond krijgen, dan kan de verkoper aanspraak maken op een boete van 10% van de koopsom naast een vergoeding van zijn schade indien dit meer is dan deze 10% van de koopsom.

Niet kunnen is iets anders dan niet meer willen
Bij het financieringsvoorbehoud is het criterium het niet kúnnen financieren. Simpelweg omdat de bank de noodzakelijke lening niet wil verstrekken. Op dit moment zijn veel mensen onzeker over de naaste toekomst. Dit kan ertoe leiden dat ze eigenlijk willen afzien van de aankoop van de woning ook al zou de bank de lening nog steeds willen vertrekken. Het niet meer wíllen aangaan van een financiering door de koper is echter geen geldige reden om ontbinding van de koopovereenkomst in te roepen.

Voorkom stress: eerst met ons praten voordat je gaat kopen
U kunt veel spanning en teleurstelling voorkomen door eerst met ons contact op te nemen, voordat je concreet met één of meer verkopers gaat onderhandelen over de prijs van een woning, Wij kunnen u dan een goede inschatting geven van welke bedrag aan financiering wel of niet haalbaar is. Ook zullen wij u dan adviseren over de termijn en condities die u naar ons oordeel het best kunt opnemen ten aanzien van de financieringstermijn. Door de effecten die de coronacrisis heeft, zien wij dat termijnen bij banken, notarissen etc. anders zijn dan in het recente verleden.

Heeft u nog vragen of wilt u advies? Bel of mail ons. Wij zijn u graag van dienst.


Snel en gemakkelijk een verantwoorde en voordelige hypotheek?

Klik op de knop hiernaast om uw gratis kennismakingsgesprek in te plannen!

Inloggen Mijn Digimap Scherm delen