Echtscheiden

Bij een scheiding krijgt u te maken met verschillende mensen en organisaties.

Denk aan een mediator die partners begeleidt bij het doorlopen van het scheidingsproces. Maar ook aan de advocaat die het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient en de rechter die hierover een beslissing neemt.

Misschien ook de notaris om uw testament te veranderen en de makelaar om de woning te taxeren. In korte tijd krijgt u te maken met verschillende mensen die allemaal hun eigen deskundigheid inbrengen om uw scheiding goed te laten verlopen.

Elke scheiding is weer anders

Elke scheiding is weer anders. Toch kan er wel een volgorde worden aangegeven van de zaken waar u bij een echtscheiding mee te maken krijgt.
Hierna beschrijven wij enkele van deze onderwerpen in hoofdlijnen.

Opstellen van een ouderschapsplan

Wanneer er kinderen zijn dan wordt de wijze waarop de scheiding wordt geregeld in belangrijke mate bepaald door het belang van de kinderen.
Allerlei keuzen in het verdere proces bouwen voort op de vraag hoe partners willen dat de zorg voor de kinderen verder wordt geregeld.

Verdelen van de bezittingen

In elke huwelijk of relatie worden bezittingen opgebouwd. Dat kunnen inboedelgoederen zijn maar ook de woning. Besproken moet worden hoe deze goederen verdeeld worden. Voor de woning, of de partner die hierin wil blijven wonen, deze ook kan financieren. Tegenwoordig komt regelmatig de situatie voor dat de actuele waarde van de woning lager is dan de schuld die beide partners in het verleden zijn aangegaan om de woning te financieren. Hierover moeten dan afspraken gemaakt worden, waarbij er heel goed op moet worden gelet dat ogenschijnlijk eenvoudige keuzen grote fiscale consequenties kunnen hebben.

Verdeling van pensioen

De wet schrijft voor dat binnen het huwelijk opgebouwde pensioenrechten tussen de partners moeten worden verdeeld. Maar ook hier zijn keuzen te maken waarvan de voor- en nadelen goed in kaart moeten worden gebracht. Bij het aan een van de partners toebedelen van eerder afgesloten lijfrentevoorzieningen moet bijvoorbeeld bedacht worden dat dit fiscaal tot gevolg kan hebben dat de ene partner daardoor een fiscale ‘aftrekpost’ kan krijgen terwijl de andere partner hierdoor juist weer een fiscale bijtelling krijgt.

Risico van overlijden

Het proces van echtscheiding duurt enige tijd. Tijdens dat proces kunnen ouders van de partners komen te overlijden. Of een van de partners. De vraag is of partners dan de afwikkeling van de nalatenschap die op dat moment ontstaat op dezelfde wijze willen laten geschieden als voordat men besloot te gaan scheiden. Wanneer men dat niet meer wil, is het in veel gevallen raadzaam dit direct te regelen.

Het verzekeringspakket

Bij een scheiding moeten vrijwel alle verzekeringen worden aangepast. Dat kan gaan om de hoogte van de verzekerde bedragen of welke partner de verzekering op zijn of haar naam wenst voort te zetten. Belangrijk is dat door de gewijzigde situatie geen gaten ontstaan in het zekerheidspakket van beide partners. Tevens moet gekeken worden of er nieuwe verzekeringen moeten worden afgesloten. Bijvoorbeeld op het leven van de partner die alimentatie gaat betalen. Immers deze alimentatie stopt op het moment dat deze partner komt te overlijden.

Alimentatie

Alimentatie is bijna altijd een gevoelig onderwerp. Een goed inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie van beide partners biedt de meeste kans dat de verstandhouding
tussen beide partners redelijk blijft, waardoor de afwikkeling sneller kan verlopen. Belangrijk is ook stil te staan bij de situatie dat de alimentatieplichtige komt te overlijden.

Fiscale consequenties

Het zijn onderwerpen die bij veel scheidingen aan de orde komen. Veel van die onderwerpen hebben direct of indirect financiële en of fiscale consequenties. Neem daarom contact op met een Erkend Hypothecair Planner. Samen kunt u dan bespreken op welke wijze deze adviseur u het beste van dienst kan zijn. Daar waar de inschakeling van expertise van andere deskundigen noodzakelijk is, zoals de advocaat of notaris, zal de Erkend Hypothecair Planner de contacten met deze deskundigen namens u coördineren en begeleiden.

Documentatie goed geregeld

Om een scheiding in te kunnen dienen bij de rechtbank dienen diverse documenten opgemaakt te worden. U kunt hierbij denken aan een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. Wij maken deze voor u op en laten deze door onze vaste advocaat indienen bij de rechtbank. U bent op deze manier verzekerd van een soepel proces.

Een Erkend Hypothecair Planner kijkt verder

Het woord ‘planner’ geeft dit al aan. Een Erkend Hypothecair Planner zal in zijn adviezen rekening houden met uw situatie en wensen voor de langere termijn. De keuze die u nu maakt, moet namelijk niet alleen passen bij uw actuele situatie, maar ook bij de veranderingen waarvan nu al kan worden voorzien dat deze zich in de toekomst gaan voordoen. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat de alimentatie stopt, zowel de partneralimentatie als de alimentatie voor de kinderen, het gaan studeren van de kinderen, de wens op een bepaalde leeftijd minder te gaan werken of het moment waarop u met pensioen gaat.

Een betrouwbare adviseur

Door de gespecialiseerde opleiding, de jaarlijkse intensieve permanente educatie en de ruime praktijkervaring én door de Gedragscode waaraan elke Erkend Hypothecair Planner is onderworpen, bent u bij ons aan het goede adres. Ook wanneer u te maken krijgt met een echtscheiding.

Website belastingdienst: Scheiden. Wat nu?

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, spelen er naast alle emoties ook veel praktische zaken. En die kunnen soms behoorlijke financiële gevolgen hebben. In alle hectiek worden belastingzaken nog wel eens vergeten. Via deze link komt u uit op een door de belastingdienst ontwikkelde website.

Inloggen Mijn Digimap Scherm delen